การไฟฟ้านครหลวง (Government Agencies)

- สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  (Department of Local Administration, Ministry of Interior
Office of Atomic Energy for Peace)

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)

- กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Department of Fisheries, Ministry of Agricultural & Cooperatives)

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

- ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economic & Social Advisory Council)

- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economic & Social Development Board)

- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Office of Natural Resource and Environmental Policy and Planning)

- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน )

- อื่น ๆ (etc.)


กลุ่มโรงพยาบาล (Hospitals)

- โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (SomdetchaophrayaHospital )

- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  (PhranangklaoHospital)

- โรงพยาบาลธัญญารักษ์(ThanyarakHospital)

- อื่น ๆ (etc.)