กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (Universities)

- มหาวิทยลัยราชภัฐชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (KhonKaenUniversity)

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ. กรุงเทพ  (University of the Thai Chamber of Commerce)

- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ. นครราชสีมา (Wongchawalitkul University)

- วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี กรุงเทพมหานคร (Thonburi College of Technology)

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี (สำนักงานเทคโนโลยีการศึกษา ) (Sukhothai Thammathirat Open University )

- วิยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  (Graduate School Of Commerce Burapha University )

- สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

- สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จ.เชียงใหม่

- สำนักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช จ. กรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ. กรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

- อื่นๆ


กลุ่มวิทยาลัยพยาบาล (Nursing Colleges)

- วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  (Mahasarakham Nursing College)

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี จ.นนทบุรี (Bumratnaradul Nursing College)

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (Surin Nursing College)

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (Nakornratchasima Nursing College)

- อื่นๆ

 

กลุ่มสถาบันการพลศึกษา (Physical Education Colleges)

- สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลำปาง (Lampang Physical Ed. College)

- สถาบันการพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง (Ang-thong Physical Ed. College)

- สถาบันการพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (Srisaket Physical Ed. College )

- สถาบันการพลศึกษาจังหวัดกรุงเทพฯ

- สถาบันการพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (Petchaboon Physical Ed. College)

- สถาบันการพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี (Suphanburi Physical Ed. College)

- สถาบันการพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

- อื่นๆ

 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา (Government High School)

- โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี

- โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต (Phuket Girl School(Phuket))

- โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

- โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

- โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ. สระบุรี

- โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงราชบุรี จ.ราชบุรี (Ratanarajbumrung (Ratchaburi))

- โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแก่น (Khon Kaen Wittayayon (Khon Kaen))

- โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น (Kalayanawat (Khon Kaen))

- โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ  (Bangpakok Wittayakom (Bangkok))

- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา (Ratchasima Wittayalai School (Ratchasima))

- โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (Mattayom Dankhuntod School (Ratchasima))

- โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ. นครนายก  (Nakornnayok Wittayakom (Nakornnayok))

- โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม จ.อุดรธานี (Nongyangchum Pittayakom (Udornthani))

- โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธุ์  (Prajuab Wittayalai (Prajuab Kirikhan))

- โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

- อื่นๆ

 

กลุ่มวิทยาลัยเทคนิค อาชีวะ พาณิชยการ

- โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ จ.นนทบุรี

- วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

- วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

- วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จ.อุดรธานี

- วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง

- วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี

- วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ.ภูเก็ต

- วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา

- อื่นๆ


กลุ่มโรงเรียนเอกชน

- โรงเรียนสายอักษร (Sai Aksorn (Bangkok))

- โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา จ.สระบุรี (Paitoon Wittaya (Saraburi))

- โรงเรียนวัดพระสุทธิวงส์ จ.ปทุมธานี (Wat Prasutthiwong School)

- อื่น ๆ