Company Overview

บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 โดยกลุ่มทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์สูงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกี่ยวกับงานทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษา โดยเปิดสาขาแรกที่จังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมในแถบจังหวัดสระบุรี และ ใกล้เคียง รวมถึงสถานศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่าง ต่อมาได้มีการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงภาคภูมิภาคอื่นๆของประเทศ บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด จึงได้เปิดสำนักงานขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ในปี 2542

ทางบริษัทฯ เน้นการให้บริการทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลักมาตั้งแต่เริ่มต้น และทางบริษัทฯของเราก็เป็นบริษัทแรก ๆ ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดฐานการผลิตซอฟต์แวร์อยู่ในต่างจังหวัด แต่มีสาขาในการให้บริการทางด้านการขายและให้บริการหลังการขายอยู่ทั่วไป และถึงแม้ว่าเราเริ่มต้นด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการศึกษา แต่ในปัจจุบันทางบริษัทฯได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรม และ ทางด้านธุรกิจอยู่มากมายด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นเรายังมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะรับพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนรับออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายที่ประกอบเป็นระบบคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี ทางบริษัทฯได้เน้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนา มากกว่าการเป็นตัวแทนจำหน่าย มีทีมสนับสนุนทางด้านเทคนิคทั้งสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทางด้านห้องสมุด   มีประสบการณ์โดยตรงในการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำ พัฒนา และบำรุงรักษา ระบบโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) ระบบบูรณาการฐานข้อมูล (Databases Integration/Consolidation System) ระบบโปรแกรมจัดการสื่อดิจิตอล (Digital Media/Asset Management System) ระบบโปรแกรมธนาคารข้อสอบและการสอบอัตโนมัติ (Exam Bank and Exam Automation) ระบบโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning System) ระบบงานบริหารสถานศึกษา (Academic Management System) ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Electronic Library Information System) ระบบโปรแกรมห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library Information System) ระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Management System) ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System) ระบบโปรแกรมการวางแผนและบริหารทรัพยากรการผลิตอัญมณี (Enterprise Resource Planning for Jewelry Manufacturing System) ระบบบริหารงานพัสดุ (Procurement System) และระบบโปรแกรมบัญชี (Accounting System)

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าและการบริหารงานสารบรรณแบบไร้กระดาษ (Paperless Trading & Office Management) ระบบโปรแกรมที่ทำหน้าที่รับและส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงานโดยใช้มาตรฐาน ebXML Message Services Version 2.0 (ISO 15000-2) และ XML ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมโยงส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ในลักษณะที่มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ดูแล ซึ่งรวมเอาระบบ PKI ในการรักษาความปลอดภัยการใช้งานระบบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และส่งเสริมให้มีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบัน บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทของไทยที่ได้รับมาตรฐาน CMM (Capability – Maturity Model for Software) การได้รับมาตรฐานดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้เป็นอย่างดีว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Package) การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เฉพาะทาง (Customized Program) การให้คำปรึกษางานโครงการต่างๆ (Project Consultation) และการบริหารจัดการและส่งมอบโครงการ (Project Management & Delivery) ถูกดำเนินการหรือได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนั้นทางบริษัทฯยังได้รับการประเมินและรับรองให้เป็น บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ A โดยสำหนักงานหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังอีกด้วย

Established in 1996 by a group of high caliber in information & communication technology (ICT) for industrial & business, and educational areas. Alpha Office Automation Co., Ltd. was originally located inSaraburi,Thailand, to serve the industrial & business and education communities in the area and the vicinity. Then expanded to another two provinces ofThailand:Bangkok and Rayong to support the need of our fast growing number of customers in other parts of the country.

Software Development has been our main business from the beginning. We were one of a very few software development houses who determined to establish the software industry outside ofBangkok. Although we started with the development of software packages in educational segment, our products are now available for various types of industrial and business as well. In addition, we are well equipped with experiences and expertise to deal with any customization programs either on client-server or web-based application and hardware & networking setup to provide a total solution for our customers who would give us a trust to their business process improvement.

CMM (Capability – Maturity Model for Software) is an international standard issued by Software Engineering Institute (SEI),Carnegie Mellon University,USA that we have been certified. Currently we are one of only six companies in the country who achieved the standard. Being a CMM certified company would ensure the quality of software packages or customized programs to our customers. In addition, any software development project executed by our team would be ensured by a standardized management process accepted by international software development community.

Quality & Satisfactions are our commitments to our customers. Only the Best Information Systems & Services will be delivered from our team to satisfy our customers’ requirements regardless of the scale of the project or programs/packages. In order to fulfill our customers’ needs for after-sale support, we have developed a supporting utility Customer Relationship Management (CRM) program to facilitate the achievement of our goal and our customers’ requirements.

Vision

 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะ

 • สร้างคน ให้มีความรู้และความชำนาญ ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ
 • สร้างผลงานและผลิตภัณฑ์ ที่ดีมีประสิทธิภาพ
 • สร้างมาตรฐาน ทั้งด้านการผลิตและการให้บริการต่อลูกค้าและชุมชน

to create :

 • Skilled Staffs
 • Efficient Products
 • Production & Support Standard

Goals

บริษัทฯ มีเป้าหมาย (Goal) ที่จะเป็นบริษัทไทยที่สามารถผลิตและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ดีที่สุดทางด้านการจัดทำระบบบูรณาการของ e-Document, e-Library, และ e-Learning โดยมีปณิธานที่ตั้งไว้ว่าจะส่งมอบผลงานที่เป็น Best Information Systems & Services ให้กับลูกค้าทุกประเภทธุรกิจ และทุกขนาดของธุรกิจ

Best in Asia in e-Document, e-Library, and e- Learning

Best Information Systems & Services

Policy

 ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) เป้าหมาย (Goal) และปณิธานที่ตั้งไว้ดังต่อไปนี้

 • เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมงาน และส่งเสริมให้ได้รับการอบรมและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ (Opportunity for new graduates)
 • ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อคิดค้นและออกแบบระบบโปรแกรมใหม่ๆ ให้ทำงานได้เหมาะสมกับเทคโนโลยีและขบวนการทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Research & development)
 • ให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูง (High calibre service team)
 • ให้บริการหลังการขายอย่างมีระบบ มีขั้นตอน และวิธีให้บริการที่ชัดเจน ก่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (Best after-sale service)
 • จำหน่ายสินค้าทีมีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม
 • คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลงตัวของทุกฝ่าย (Win-Win-Win) ทั้งของบริษัทฯ ของลูกค้า และของผู้ใช้บริการของลูกค้า 
 • เพิ่มมาตรฐานในการทำงานทั้งในด้านการพัฒนาระบบโปรแกรมและการขายอยู่เสมอ
 • ส่งมอบงานและสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและตรงต่อเวลา

สำหรับพันธกิจที่ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และเป็นไปตามนโยบาย (Policy) รวมถึงเป้าหมาย (Goal) และปณิธานที่ตั้งไว้มีดังต่อไปนี้

 • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
 • ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงไปเป็นอาจารย์พิเศษ (Staff Training)
 • ให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสม่ำเสมอ
 • บริหารและจัดการองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
 • นำระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management, CRM) และระบบโปรแกรม (Corrective Action Request, CAR) On Web มาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการหลังการขาย
 •  วิจัยและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีอยู่เสมอ
 • นำเอาวิธีการบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์และการขายที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้ในองค์กร

Future Plan

Branches
Partners
Software Resort
e-Document, e-Library, and e-Learning

Contributions to Society

 ตลอดระยะเวลาที่ทางบริษัทฯดำเนินกิจการมา ทางบริษัทฯได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมดังต่อไปนี้

 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในองค์กร (Guest / Invited Speaker)
 • จัดอบรมทางด้านการเขียนกรอบอ้างอิงของโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้หน่วยงานต่างๆ (Training / Planning)
 • เป็นผู้สนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการทางห้องสมุด และให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ (Seminars)
 • บริจาคระบบโปรแกรมให้กับหน่วยงานที่ขาดงบประมาณ หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ (Website for Library Community)

Success Stories

การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เป็นความภูมิใจที่เต็มเปี่ยมอยู่ในใจของทีมงานของทางบริษัทฯเราอยู่เสมอ แต่ผลงานที่น่าภูมิใจเป็นพิเศษที่ทางบริษัทฯและทีมงาน ขอยกมาเป็นตัวอย่างก็ได้แก่การที่ผลิตภัณฑ์ทางด้าน e-Library และ e-Document ที่รู้จักในชื่อ NavasarnÒที่ทางบริษัทฯของเราทุ่มเทจิตใจในการพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่สามารถทำตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ได้รับคัดเลือกและนำไปใช้งานโดยมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัทข้ามชาติที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก Pricewaterhouse Coopers Legal and Tax Consultants Ltd. มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถานีโทรทัศน์ ITV

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of Thai Chamber of Commerce)

 • ผ่านขั้นตอนการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากคณะกรรมการหลายฝ่าย
 • ทางมหาวิทยาลัยฯเลิกใช้ระบบเดิมที่เป็นของต่างประเทศ
 • ชนะผู้แข่งขันโดยได้รับการคัดเลือกหลังจากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศที่มีชื่อเสียง 3 ผลิตภัณฑ์
 • รองรับการทำงานแบบ Client-server จำนวนมากถึง 50 User’s Licenses และรองรับการทำงานแบบ Web-based ผ่าน   Internet แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
 • ให้บริการสมาชิกห้องสมุดทั้งนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มากกว่า 20,000 คน

Pricewaterhouse Coopers Legal and Tax Consultants Ltd.

 • ชนะใจผู้ใช้เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • ได้รับการคัดเลือกหลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากคณะกรรมการหลายฝ่าย
 • เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของคนไทย
 • ประยุกต์ใช้เป็น e-Document เพื่อเก็บเอกสารสำคัญทางด้านกฎหมายและภาษี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thummathirat Open University)

 • เป็นระบบ Digital Asset Management System อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับจัดการ Digital Asset ที่ทันสมัย รองรับการจัดการไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น Animation, Video, Audio, Image, Text
 • สามารถจัดเก็บ Multimedia file ขนาดใหญ่กว่า 4 GB โดยออกแบบการทำงานเพื่อรองรับ file ประเภทต่าง ๆ ได้มากกว่า 56 TB
 • รองรับการให้บริการแบบ Web OnDemand Broadcasting, Web Scheduled Broadcasting และ  Web Live Broadcasting  สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก