อบรมเรื่องการใช้งานระบบ CIUU (Combating IUU Fishing) ส่วนของผู้ประกอบการที่ จ. สงขลา

วันที่: 7-8 กรกฎาคม 2554
เวลา: 9.00 น.- 17.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ. สงขลา