อบรมเรื่องการใช้งานระบบ FSW (Fisheries Of Department) ส่วนของผู้ประกอบการ ที่ กรมประมง 

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2554
เวลา: 9.00 น. - 16.00 น.
สถานที่: กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพ