อบรมเรื่องการใช้งานระบบ FSW (Fisheries Of Department) ส่วนของผู้ดูแลระบบ ที่ กรมประมง

วันที่: 14 กรกฎาคม 2553
เวลา: 9.00 น. - 16.00 น.
สถานที่: กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพ