อบรมเรื่องการใช้งานระบบ FSW ส่วนของเจ้าหน้าที่ ที่ กรมประมง

วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553
เวลา: 9.00 น. - 16.00 น.
สถานที่: กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพ